REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU W JET BOARD RIDER.PL

 

 1. Sprzęt wypożyczany jest wraz z kamizelką impaktową, wypożyczać może każda osoba, która waży nie więcej niż 100 kg i przedłoży Wypożyczającemu dwa dokumenty tożsamości i zaakceptuje regulamin składając własnoręczny podpis.
 2. Wypożyczanie sprzętu wodnego odbywa się zgodnie z aktualnym cennikiem i niniejszym regulaminem.
 3. W przypadku gdy okazany dokument tożsamości będzie budził wątpliwości co do jego wiarygodności dla wypożyczającego sprzęt może on odmówić wynajmu.
 4. Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających sprzęt nie będzie wypożyczany
 5. Z chwilą podpisania ww. umowy Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt, za zdrowie i życie własne oraz innych osób z niego korzystających.
 6. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie nienaruszonym, umożliwiającym jego ponowne wypożyczenie.
 7. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić jego równowartość w wysokości 100% jego rynkowej ceny w chwili ujawnienia tego zdarzenia.
 8. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i obsługę Wypożyczalni.
 9. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie sprzętu skutkuje naliczeniem opłaty za wypożyczenie zgodnej z cennikiem za przekroczony czas korzystania ze sprzętu oraz naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100% należności za wypożyczenie za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w jego zwrocie.
 10. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci osób korzystających z wypożyczonego sprzętu sportowego.
 11. Zakazuje się podnajmowania wypożyczonego sprzęty innym osobom.
 12. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do niezwłocznego zakończenia korzystania z wypożyczonego sprzętu niezależnie od opłaconego czasu jego wypożyczenia, bez prawa zwrotu uiszczonej należności za jego wypożyczenie.
 13. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności rozwiązywane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 14. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do przerwania wynajmu w przypadku niewłaściwego użytkowania wypożyczonego sprzętu.